MEMBERS

Partner

Kenta Asaeda

Partner

Toru Takiguchi

Mika Wada

Kyohei Katayama

Ran Yoshida

Daisuke Hashimoto